Obchodní podmínky1) Všeobecná ustanovení


 1. Provozovatelem internetového Portálu Nakupem.cz je společnost Eshopino, s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14 130 00 Praha 3, IČ: 03223485, DIČ: CZ03223485 (dále jen „Provozovatel“). Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny na Portálu Nakupem.cz. Portál Nákupem.cz je internetovou stránkou s adresou www.nakupem.cz, jejímž prostřednictvím je Služba poskytována, a skládá se z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných Provozovatelem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami. Součástí Portálu Nakupem.cz je zejména katalog odkazů (linků) směřujících na (externí) internetové stránky Prodávajících.
 2. Akceptací těchto Obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Uživatel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Provozovatelem.   


2) Definice a pojmů


Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení.

 • Provozovatel - Správce Portálu Nakupem.cz, společnost Eshopino, s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14 130 00 Praha 3, IČ: 03223485, DIČ: CZ03223485   
 • Uživatel - jakýkoli návštěvník, který si prohlíží Portál Nakupem.cz
 • Prodávající - podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu (eshopu) nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb a který je smluvním partnerem Provozovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Uživateli a informace, o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny v Katalogu na Portálu Nakupem.cz.
 • Profil Uživatele - uživatelská část Portálu Nakupem.cz, která je přístupná Uživateli po zadání Přístupových údajů.
 • Přístupové údaje - jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Uživatele. Uživatel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.
 • Registrace - pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na Portálu Nakupem.cz provedené Uživatelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Provozovateli a její následná aktivace. Uživatel má možnost před vlastním odesláním vyplněného registračního formuláře zkontrolovat a případně změnit či opravit jím vyplněné údaje.
 • Služba - činnost Provozovatele směřující k zajištění převodu předem stanovené části finančních prostředků neboli Příspěvku, které Uživatel zaplatil Prodávajícímu, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ve prospěch účtu Zakladatele Projektu.
 • Příspěvek – Předem stanovené procento z Kupní ceny zboží nebo služby,   kterou zaplatí Uživatel Prodávajícímu a Prodávající následně poukáže ve prospěch účtu Provozovatele.
 • ZP (Zakladatel Projektu) - Uživatel, který na Portálu Nakupem.cz založí svůj Projekt a nabízí tím pro ostatní uživatele nákupem u Prodávajícího přispívat ve prospěch Projektu.
 • PP (Přispěvatel Projektu) - Uživatel, který nákupem u Prodávajícího přispěl na Projekt vytvořený ZP.   
 • Projekt – Prezentace tvůrčí činnosti nebo podnikání ZP na Portálu Nakupem.cz. Má předem daný počet dnů prezentace.
 • Úspěšný Projekt - Projekt, který dosáhne cílové částky v definovaném časovém období (limitu).   
 • Skončený Projekt – Projekt, u nějž skončila doba prezentace a již nadále nemůže být podporována ze strany PP.
 • Cookies - malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Uživatele.Při každém dalším přístupu Uživatele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Uživatele přistupujícího k internetovému serveru Portálu Nakupem.cz.
 • Katalog - seznam odkazů (linků) a informací o Prodávajících, kteří jsou ve smluvním vztahu s Provozovatelem.
 • Kupní cena - nebo cena služby znamená finanční částku v zákonných penězích České republiky, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího uvedeného v Katalogu.
 • Celková částka - celkem vybrané finanční prostředky na Projekt, které jsou po skončení Projektu zaslány Zakladateli Projektu.   
 • Odměna – Protislužba Zakladatele Projektu, kterou v případě úspěchu Projektu poskytne PP. Podmínky jsou specifikovány u Projektu.
 • Osoba nepovinná k dani – osoba, která nespadá pod definici v §5, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Podnikání – soustavná činnost obchodního charakteru vyvíjená za účelem dosažení zisku.
 • Podnikatel – osoba, která jako Zakladatel Projektu sleduje založením Projektu získání prostředků na soustavnou činnost obchodního charakteru za účelem dosažení zisku.


3) Uzavření smlouvy a její obsah


 1. Předmětem Služby je činnost webového portálu Nakupem.cz, jehož prostřednictvím mohou Zakladatelé Projektu prezentovat svou zamýšlenou kreativní, charitativní nebo podnikatelskou činnost, do které chtějí investovat. K tomuto účelu tito Zakladatelé Projektu uveřejní na Portálu Nákupem svůj Projekt, stanoví předem jasně danou Celkovou částku, kterou chtějí k uskutečnění Projektu získat, přičemž ostatní Uživatelé Portálu Nakupem.cz mohou prezentovaný Projekt podpořit formou Příspěvku, a to proklikem a následným nákupem u Prodávajících. Vyplacení Příspěvku Zakladateli Projektu je podmíněno řádným a úplným uhrazením Kupní ceny Uživatelem Prodávajícímu a následným vyplacením Příspěvku Provozovateli Prodávajícím. Při splnění všech uvedených Provozovatel následně Provozovatel vyplatí Celkovou částku Zakladateli Projektu.
 2. Provozovatel není ani Prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím uvedeným v Katalogu. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Uživatelem a Prodávajícím. Provozovatel a Uživatel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Uživatelem a Prodávajícím a Provozovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Uživatelem s Prodávajícím, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.
 3. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Uživateli ze strany Prodávajícího, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Uživatel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Uživatel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb Prodávajícího. Provozovatel rovněž neposkytuje Uživatelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím. Informace na Portálu Nakupem.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Provozovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace v Katalogu doplňovat, měnit a odstraňovat.
 5. Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:   
 6. -Uživatel musí být přihlášen ke svému Profilu Uživatele; a
 7. -Uživatel využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího odkaz (link) umístěný v Katalogu na Portálu Nakupem.cz; a
 8. -Uživatel u Prodávajícího uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
 9. -Prodávající musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit Příspěvek z tohoto nákupu nebo objednávky Provozovateli; a
 10. -Uživatel nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči; a
 11. -Uživatel nepoužívá službu AdBlock ve svém internetovém prohlížeči         
 12. Výše možného Příspěvku Uživatelem je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího a je orientačně uvedena v Katalogu   na Portálu Nakupem.cz. Skutečná výše Příspěvku je vždy odvislá od konkrétní transakce, Uživateli je výše Příspěvku připsána do rozhraní Profil Uživatele a zároveň odeslána elektronicky na emailovou adresu zadanou Uživatelem v Profilu Uživatele.
 13. K výplatě Příspěvku Zakladateli Projektu nedojde zejména pokud:
 14. -Uživatel svoji objednávku zrušil, nezaplatil její Kupní cenu, nebo zboží vrátil ve lhůtě definované Prodávajícím.
 15. -Prodávající neuhradil Provozovateli Příspěvek související s předmětnou transakcí Uživatele;
 16. -Dojde k odstoupení od smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím, na jejímž základě byl Příspěvek (a/nebo Odměna) připsán;
 17. Uživatelé jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu a ke všem transakcím s ním se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Uživatelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet.   
 18. Uživatelé nesmí:   
 19. -Provádět žádné transakce s Prodávajícím jménem někoho jiného   
 20. -Platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení (například placení platební kartou jiné osoby, která nedala k nákupu svolení);
 21. -Zneužívat nabídek Prodávajícího (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem Příspěvku a poté zrušení objednávky);         
 22. -Porušovat Obchodní podmínky Prodávajícího.
 23. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit nabídky v Katalogu.


4) Ochrana osobních údajů a podmínky užívání Portálu Nakupem.cz


 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Uživatelem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí straně, s výjimkou případů spojených s platebním stykem, tedy výplatou Odměn. Uživatel dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uživatel dále dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Provozovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Provozovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uživatel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Uživatele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Uživatelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Prodávajícího.
 3. Přístup a používání veřejně přístupných částí Portálu Nakupem.cz je bezplatné. Uživatel je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.
 4. Uživatel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Uživatel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k Portálu Nakupem.cz. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Uživatele během využívání služeb Portálu Nakupem.cz. Uživatel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Portálu Nakupem.cz omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky Portálu Nakupem.cz z technických důvodů nedostupné, Provozovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Portálu Nakupem.cz.
 5. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Portálu Nakupem.cz. Obsah Portálu Nakupem.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.
 6. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Portálu Nakupem.cz k zajištění chodu portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či ve facebook skupinách a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu Nakupem.cz (v diskusních fórech, facebook skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Portálu Nakupem.cz Uživatel poskytuje Provozovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.


5) Podmínky používání


 1. Při používání Portálu Nakupem.cz je uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Uživatel není oprávněn používat Portál Nakupem.cz za jiným účelem než jaký je uveden v čl. 3 těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem.
 3. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat operovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti nenese odpovědnost Provozovatel.
 4. ZP i PP jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 5. Zakladatel Projektu není oprávněn umístit na stránku Projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 6. Uživatel není oprávněn službu užívat k jinému účelu, než k jakému je určena.
 7. Zakladatel Projektu prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, ZP má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.


6) Práva a povinnosti

 1. Zveřejněním Projektu na webu Nakupem.cz je mezi Zakladatelem Projektu a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění Projektu a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu zveřejnit Projekt na Portálu Nakupem.cz a po dosažení Celkové částky poukázat na účet ZP částku, která je tvořena jednotlivými   Příspěvky a závazek ZP tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s Projektem. Okamžikem založení Projektu na Portál Nakupem.cz Zakladatel Projektu prohlašuje, že přistupuje k těmto obchodním podmínkám.
 2. Provozovatel je povinen poukázat vybranou částku na účet ZP, a to nejpozději do 100 dnů ode dne skončení prezentace Projektu.
 3. Pokud se cílové částky nepodaří během termínu dosáhnout, bude ZP poukázána na účet taková částka, jaká je její vybraná výše ke dni skončení Projektu.
 4. Předmětem smlouvy je též závazek zakladatele Projektu poskytnout Přispěvateli odměnu za Příspěvek formou, která bude součástí Projektu a která bude spolu s Projektem uveřejněna na Portálu Nakupem.cz. Za tímto účelem Provozovatel poskytne po úspěšném ukončení Projektu ZP seznam všech PP s jejich jmény e-mailovou adresou v rozsahu nutném pro zaslání příslušných Odměn.
 5. ZP zasláním Projektu prohlašuje, že mu nejsou známy   žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku ZP k zaslání odměny ze strany Zakladatele Projektu jednotlivým Přispěvatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad Projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakoukýkoliv Projekt, a to bez udání důvodu.
 7. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Zakladatel Projektu převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat jakoukoli odměnu, i bez udání důvodu, a to kdykoli v průběhu prezentace Projektu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakoukýkoliv Projekt, a to i bez udání důvodu.
 10. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání Odměn.
 11. ZP je oprávněn na stránku Projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 12. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku ZP.


7) Duševní vlastnictví

 1. Po celou dobu zveřejnění jsou plně zachována autorská práva Zakladatele Projektu, přičemž jeho zveřejněním na Portálu Nakupem.cz nevzniká Provozovateli k Projekt žádné autorské právo.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Zakladatelem Projektu.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Zakladatel Projektu se zavazuje mu poskytnout součinnost.


8) Omezení odpovědnosti

 1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností uživatelů Portálu Nakupem.cz, ani ohledně formy či obsahu Projektu a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl prohlédnutím obsahu utrpět.
 2. Obsah vložený Zakladatelem Projektu na stránkách Nakupem.cz nereprezentuje názory Provozovatele.
 3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností portálu Nakupem.cz. Použití Portálu Nakupem.cz je pouze na vlastní nebezpečí.
 4. Uživatel potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby Nakupem.cz.
 5. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Zakladatelů Projektů ani Přispěvatelů.


9) Závěrečná ustanovení


 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.
 2. Smluvní vztahy Provozovatele a Uživatele, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně uživatele, v platném znění.
 3. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Uživatel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.
 4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 11. října 2017.

Ochrana osobních údajů


Veškeré nakládání s osobními údaji na Portálu Nakupem.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Eshopino, s.r.o. (provozovatel serveru Nakupem.cz) je jediným vlastníkem osobních údajů získaných na tomto portálu. Osobní informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani sdíleny jinak, než je uvedeno v dokumentu obchodních podmínek - článek 4.

Provozovatel serveru Nakupem.cz je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) jako správce osobních údajů.

Osobní údaje je možno na písemnou žádost uživatele vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Registrace na ÚOOÚ pod registračním číslem 00056271